PH 4  PH 4/3

PH Glasspendel familie, som er tegnet over samme ide i flere forskjellige størrelser.


PH Glashängefamilj, som bygger på samma idé i flera olika storlekar.


PH Glass pendant family, which is based on the same idea in several different sizes.

PH 4½-4 PENDEL

PH   Louvre

PH Louvre ble designet for Adventistkirken i Skodsborg tilbake i 1957. Poul Henningsen ble bedt om å designe et dekorativt anheng til kirken. Han bestemte seg for å lage dette klodeformede anhenget, som består av 13 lameller montert på 3 buer. Navnet Louvre kommer fra likheten med lamellskjermer på en dør eller et vindu, hvor lyset slipper ut gjen-nom lamellene. I tillegg til PH Louvre designet Poul Henningsen også en mindre vegglampe til kirken med 7 lameller. Denne vegglampen dannet senere grunnlaget for et annet ikon, nemlig PH Snowball eller Kuglelamel. Ø: 60 x H: 65 x L: 60 cm  LED 2700K 100W - Hvitlakkert aluminium, med ramme i høyglans forkrommet aluminium.


PH Louvren designades för Adventistkyrkan i Skodsborg redan 1957. Poul Henningsen fick i uppdrag att designa ett dekorativt hänge för kyrkan. Han bestämde sig för att göra detta klotformade hänge, som består av 13 lameller monterade på 3 bågar. Namnet Louvren kommer från likheten med lamellskärmar på en dörr eller ett fönster, där ljuset kommer ut genom lamellerna. Förutom PH Louvren designade Poul Henningsen även en mindre vägglampa till kyrkan med 7 lameller. Denna vägglampa utgjorde senare grunden för en annan ikon, nämligen PH Snowball eller Kullamell Ø: 60 x H: 65 x L: 60 cm LED 2700K 100W Vitlackerad aluminium, med ram i högblank förkromad aluminium.


PH Louvre was designed for the Adventist Church in Skodsborg back in 1957. Poul Henningsen was asked to design a decorative pendant for the church. He decided to make this globe-shaped pendant, which consists of 13 slats mounted on 3 arches. The name Louvre comes from the similarity to slatted screens on a door or window, where the light escapes through the slats. In addition to the PH Louvre, Poul Henningsen also designed a smaller wall lamp for the church with 7 slats. This wall lamp later formed the basis for another icon, namely the PH Snowball or the Ball-lamella Ø: 60 x H: 65 x L: 60 cm - LED 2700K 100W - White lacquered aluminium, with frame in high-gloss chrome-plated aluminium.

Den klassiske og populære pendelen er som kjent skapt av arkitekten Poul Henningsen og produsert av det danske lysfirmaet Louis Poulsen. Et samarbeid som de to opprettholdt gjennom hele Henningsens liv.

Etter å ha utviklet sitt treskjermsystem allerede på slutten av 1920-tallet, begynte han en videreutvikling av dette spesielle systemet. Etter hvert som elektrisk lys også utviklet seg, ble hans oppdrag om å sikre blendingsfritt lys utfordret. Videreutviklingen gjorde at pendelen fikk et revolusjonerende femskjerms system som gjorde lampen totalt blendingsfri.


Den klassiska och populära pendeln skapades som bekant av arkitekten Poul Henningsen och producerades av det danska belysningsföretaget Louis Poulsen. Ett samarbete som de två upprätthöll under hela Henningsens liv.

Efter att redan ha utvecklat sitt treskärmssystem i slutet av 1920-talet påbörjade han en vidareutveckling av just detta system. När elektriskt ljus också utvecklades, utmanades hans uppdrag att säkerställa bländfritt ljus. Den vidare utvecklingen innebar att pendeln fick ett revolutionerande femskärmssystem som gjorde lampan helt bländfri.


As you know, the classic and popular pendant was created by the architect Poul Henningsen and produced by the Danish lighting company Louis Poulsen. A collaboration that the two maintained throughout Henningsen's life.

Having already developed his three-screen system in the late 1920s, he began a further development of this particular system. As electric light also developed, his mission to ensure glare-free light was challenged. The further development meant that the pendant got a revolutionary five-screen system which made the lamp totally glare-free.

PH 5 -4½ Pendel    Charlottenborg


PH 5-4½ er en 4-skjerms lampe. Poul Henningsen tegnet 3-skjermssystemet allerede i 1925-1926, da de første lampene ble tegnet til en utstilling i Paris. 1931 ble 4-skjermssystemet lansert, da man ønsket å lage et armatur som kunne mon-teres høyt oppe og dermed være et alternativ til lysekronene. Skjermlampen PH4 ble designet for å øke mengden lys som sendes ut horisontalt fra lampen, og dermed oppnå større belysning i rommet, enn med den vanlige 3-skjerms lampen. Fjernet fra Louis Poulsens sortiment på 40-tallet, men ble rede-signet i 1979 av de to danske arki-tektene Sophus Frandsen og Ebbe Christensen for utstillingsbygningen Charlot-tenborg i Køben-havn, kun i en større størrelse: PH 6½/6. I 1984 ble den mindre versjonen PH 5/4½ produsert for Aarhus Musikhus. Hvit matlakkert aluminium. Ø 46,6 cm, H 31,8 cm / Ø 65 cm H 50 cm


PH 5-4½ är en 4-skärmslampa. Poul Henningsen designade 3-skärmssystemet redan 1925-1926, då de första lamporna designades för en utstäl-lning i Paris. 1931 lanserades 4-skärmssystemet, då man ville skapa en armatur som kunde mon-teras högt upp och därmed vara ett alternativ till ljuskronorna. Skärmlampan PH 4 är designad för att öka mängden ljus som sänds ut horisontellt från lampan och därmed uppnå större belysning i rummet än med den vanliga 3-skärmslampan. Försvann från Louis Poulsens sortiment på 1940-talet, men ritades om 1979 av de två danska arki-tekterna Sophus Frandsen och Ebbe Christensen för utställningshuset Charlottenborg i Köpen-hamn, endast i en större storlek: PH 6½/6. 1984 producerades den mindre versionen PH 5/4½ för Aarhus Musikhus. Vit matbelagd alu-minium. Ø 46,6 cm, H 31,8 cm / Ø 65 cm H 50 cm


PH 5-4½ is a 4-screen lamp. Poul Henningsen designed the 3-screen system already in 1925-1926, when the first lamps were designed for an exhibition in Paris. In 1931, the 4-screen system was launched, when they wanted to create a fix-ture that could be mounted high up and thus be an alternative to the chandeliers. The screen lamp PH4 was designed to increase the amount of light emitted horizontally from the lamp, this achieving greater illumination in the room than with the usual 3-screen lamp. Disappeared from Louis Poulsen's range in the 1940s, but was redesigned in 1979 by the two Danish architects Sophus Frandsen and Ebbe Christensen for the Charlot-tenborg exhibition building in Copenhagen, only in a larger size: PH 6½/6. In 1984, the smaller ver-sion PH 5/4½ was produced for Aarhus Musikhus. White food-coated aluminium. Ø 46.6 cm, H 31.8 cm / Ø 65 cm H 50 cm

PH Hat

PH HATT vegglampe

Armaturen avgir et indirekte og 100% blendingsfritt lys. Lysutslippet avhenger av skjermens vinkel. Skyggen er rosa på innsiden, og gir lyset en varm tone. Størrelse og vekt, Bredde x høyde x lengde (mm) 225 x 225 x 153, 0,8 kg Lyskilde 1x20W E14 Materiale: Hvitlakkert stål. Rosefargen på innsiden. Kabellengde: 2,4 m. Bryter: På veggflens. Kabeltype: Hvit plast med plugg.


PH HAT wall lamp

The luminaire emits an indirect and 100% glare-free light. The light emission depends on the angle of the screen. The shade is pink on the inside, giving the light a warm tone. Size and weight Width x height x length (mm) 225 x 225 x 153, 0.8 kg Light source 1x20W E14 Material: White lacquered steel. The rose color on the inside. Cable length: 2.4m. Switch: On wall flange. Cable type: White plastic with plug.

PH5 TAKLAMPE - PH5 TAKLAMPA - PH5 CEILING LAMP

PH 4½-4 glasspendelen er medlem av 3-skjermsfamilien, som i dag har 20 lamper, hvorav 3 er til utendørs bruk. Poul Henningsen tegnet 3-skjermssystemet allerede i 1925-1926, da PH i samarbeid med Louis Poulsen tegnet de første lampene til en utstilling i Paris. Dette samarbeidet varte til hans død i 1967. Gjennom hele livet søkte PH å skape blendingsfritt lys, rette lyset dit det var nødvendig og skape myke skygger med glødepæren som lyskilde. PH designet dermed ikke bare en lampe, men et helt system, og rundt tusen forskjellige modeller ble produsert opp gjennom årene. Tallene på PH-lampene refererer til skjermstørrelsen. Materiale: Skjermer i håndblåst, hvitt, opalt glass med fatningshus i høyglans forkrommet aluminium. Stoffledning: 3m Vekt: 3,5 kg Ø 45 cm, H 41 cm.  Maks. 150W E27


PH 4½-4 glaspendeln är medlem i 3-skärmsfamiljen som idag har 20 lampor, varav 3 för utomhusbruk. Poul Henningsen designade 3-skärmssystemet redan 1925-1926, då PH i samarbete med Louis Poulsen designade de första lamporna för en utställning i Paris. Detta samarbete varade fram till hans död 1967. Under hela sitt liv strävade PH efter att skapa bländfritt ljus, rikta ljuset dit det behövdes och skapa mjuka skuggor med glödlampan som ljuskälla. PH designade alltså inte bara en lampa, utan ett helt system, och runt tusen olika modeller producerades genom åren. Siffrorna på PH-lamporna hänvisar till skärmstorleken. Material: Skärmar i handblåst, vitt, opalglas med hylshus i högblankt förkromad aluminium.

Textilkabel: 3m Vikt: 3,5 kg Ø 45 cm, H 41 cm.  Max. 150W E27


The PH 4½-4 glass pendant is a member of the 3-shade family, which today has 20 lamps, of which 3 are for outdoor use. Poul Henningsen designed the 3-screen system already in 1925-1926, when PH in collaboration with Louis Poulsen designed the first lamps for an exhibition in Paris. This collaboration lasted until his death in 1967. Throughout his life, PH sought to create glare-free light, direct the light where it was needed and create soft shadows with the incandescent bulb as a light source. PH thus designed not just a lamp, but an entire system, and around a thousand different models were produced over the years. The numbers of the PH lamps refer to the screen size. Material: Shades in hand-blown, white, opal glass with socket housing in high-gloss chrome-plated aluminium. Fabric cord: 3m Weight: 3.5 kg  Ø 45 cm, H 41 cm. Light source: Max. 150W E27

PH 6 ½-6 Pendel    Charlottenborg


PH 3½-3 PENDEL

PH 2/1 PENDEL

PH utviklet mange lamper i denne familien, fra pendler til bord, vegg og gulvlamper,

aller bygget på samme prinsipp! Bledingsfritt lys.


PH utvecklade många lampor i denna familj, från pendlar till bords-, vägg- och golvlampor,

alla baserat på samma princip! Ljus utan blekning.


PH developed many lamps in this family, from pendants to table, wall and floor lamps,

all based on the same principle! Fade-free light.

PH 3/2 Vandpumpen 
Waterpump

PH4 eller 4/3 som det også kalles, metall anheng ble lansert i 1966. Den er designet etter samme prinsipp som det andre 3-skjerms systemet. Poul Henningsen tegnet 3-skjermssystemet allerede i 1925-1926, da PH i samarbeid med Louis Poulsen tegnet de første lampene til en utstilling i Paris. Gjennom hele livet søkte PH å skape blendings-fritt lys, rette lyset dit det var nødvendig og skape myke skygger. Denne lampen er en forenklet modell av en lampe som PH designet i 1929. Lampen vant den høyeste utmerkelsen på verdensutstillingen i Barcelona. PH 4/3-serien var de siste lampene - sammen med PH Væg. Lakkert aluminium. Ø:  40 cm Maks 100W E27


PH4 eller 4/3 som det också kallas, metallhänget lanserades 1966. Det är designat enligt samma princip som det andra 3-skärmssystemet. Poul Henningsen designade 3-skärmssystemet redan 1925-1926, då PH i samarbete med Louis Poulsen designade de första lamporna för en utställning i Paris. Under hela sitt liv har PH försökt skapa bländfritt ljus, rikta ljuset dit det behövdes och skapa mjuka skuggor. Denna lampa är en förenklad modell av en lampa som PH designade 1929. Då vann lampan den högsta utmärkelsen på världsutställningen i Barce-lona. PH 4/3-serien var de sista lamporna - tillsammans med PH Væg. Lackerad aluminium. Ø: 40 cm Max 100W E27


PH4 or 4/3 as it is also called, metal pendant was launched in 1966. It is designed according to the same principle as the other 3-screen system. Poul Henningsen designed the 3-screen system already in 1925-1926, when PH in collaboration with Louis Poulsen designed the first lamps for an exhibition in Paris. Throughout his life, PH sought to create glare-free light, direct the light where it was needed and create soft shadows. This lamp is a simplified model of a lamp that PH designed in 1929. The lamp won the highest distinction at the World Exhibition in Barcelona. Lacquered aluminium. Ø: 40 cm Max 100W E27

PH 2/1 Bord - Vindueskarm

PH 3½-3 Bord /Table

PH 3½-2½ Gulv/Floor

PH 4½ -4 Bord / Tabl

PH 4½-4  Gulv / Floor

PH 2/1 Vegg/wall

PH 3/2 Vegg/wall